top of page

Health first - this is the motto of my breeding and something I'll never compromise with

Hälsa först – detta är mitt avelsmotto och någonting jag aldrig kompromissar med

 

 

Besides the fact that I only use cats with good general health and strong immunesystems, I also have very high requirements on them when it comes to HCM.

I do not guarantee that our cats or kittens are HCM free, no one can do that but what I can guarantee is that I do everything possible to only use healthy cats in my breeding by only buying from good, wellscanned lines and HCM scanning my girls annually and my males every six months at a licenced cardiologist.

I follow the healthprogram according to Pawpeds ( www.pawpeds.com ) but I have higher demands than the program do on my cats for using them in my breeding program. If a cat has a close relative with HCM I do not use them in my breeding at the age of two as you may according to the program, I'll wait at least three years, but preferably four to five. I also do not stare myself blind on the diagnosis on the scanning paper, HCM is a progressive disease and increased thickness of the heart is not something normal even if the values are below a HCM diagnosis so increased values mean that the cat is put on probation and wont be used until after several non fluctuating scans.

If you want to know more about my thoughts on breeding and HCM, please feel free to contact me.

 

Förutom att jag bara använder katter med god generell hälsa och starka immunsystem så har jag också väldigt höga krav på dem när det gäller HCM.
Jag garanterar inte att mina katter och kattungar aldrig får HCM, det kan ingen göra, men jag kan garantera att jag gör allt som är möjligt för att endast använda friska katter i min avel genom att endast köpa katter från bra och välscannade linjer samt själv HCM scanna mina honor årligen och mina hanar var sjätte månad hos en licenserad och hälsoprogramansluten kardiolog.
Jag följer hälsoprogrammet enligt Pawpeds (www.pawpeds.com) men jag har högre krav än programmet har på de katter jag använder i min avel. Har en katt en nära släkting med HCM så används den inte i avel vid två års ålder som programmet tillåter utan jag väntar minst tre år, men för det mesta fyra till fem.
Jag stirrar mig heller inte blind på diagnosen på pappret, HCM är en progressiv sjukdom och ökad tjocklek av hjärtväggen är inte normalt även om värdena ligger under en HCM diagnos så ökade värden gör att en katt tas ur avel till dess att den haft flertalet icke fluktuerande scanningar.


Om du vill veta med om mina tankar angående avel och HCM, kontakta mig gärna.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​

To be able to keep all the cats I want to keep to have a good genetic base to use in my breeding I have to have help and that help comes in the form of all my lovely fosterhomes, thank you so much, without you there would be no way for me to continue doing what I love!

 

 

För att ha möjlighet att behålla alla de katter jag vill fortsätta avla på för att ha en bred avelsbas i mitt program så behöver jag hjälp och denna kommer från alla de fantastiska människor som är fodervärdar till katter från mig.

Tack så jättemycket till er alla, utan er hade det inte varit möjligt för mig att fortsätta med min älskade hobby!
bottom of page